Bakgrund

Bostadsanpassningsbidraget (BAB) syftar till att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

BAB kom 1959 och har från början varit en del av bygglagstiftningen. Bygglagstiftningen ska skapa en offentlig miljö och bostäder som är tillgängliga för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Bostäder ska ha en grundläggande tillgänglighet: personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka bostäderna, ta sig runt i bostaden, använda toaletten, m.m. Bostäderna ska dessutom vara möjliga att individuellt anpassa för permanent boende. BAB är ett komplement i bygglagstiftningen för att möjliggöra boende för personer med funktionsnedsättning och en viktig del i bostadsförsörjningen.

Bostadsanpassning syftar till att åtgärda brister i tillgängligheten och möjliggöra för enskilda ett självständigt liv i eget boende. Syftet är att för sökanden göra det så enkelt som möjligt med en fullgod bra lösning. Bidraget är till för sökanden.

Bidraget togs fram som en del av bostadslånen som syftade till att bygga bra bostäder åt alla. Hanteringen av BAB liksom Boverkets föreskrift följde de regler som gällde för bostadslånen och sökanden skulle själva ta fram det underlagsmaterial som behövdes för handläggningen. BAB lämnades då endast till yngre personer som genom bidraget skulle kunna bygga om sin bostad så att den fungerade, utifrån deras egna önskemål. Bidraget vidgades snart även till äldre (idag är mottagare av BAB till 72 % över 70 år) som i högre utsträckning kan behöva hjälp i anpassningen av sin bostad.

Trots att sökanden alltså idag främst utgörs av äldre personer och att utbudet av produkter och lösningar har ökat mycket med åren, har Boverkets föreskrifter i denna del inte förändrats.

BAB är en förutsättning för att enskilda med funktionsnedsättning ska kunna bo i de bostäder som byggts av samhället. BAB får anses vara en viktig del i principen om kvarboende.

Kvarboendeprincipen är grundläggande inom vård och äldreomsorg, som syftar till att möjliggöra att människor i så stor utsträckning som möjligt kan bo kvar i sin bostad, oavsett hälso- eller funktionstillstånd.

Regler

Lagen om BAB (1992:1574) anger de kriterier som ska gälla för att bidrag ska kunna beviljas. Beslut om BAB kan överklagas. Ärenden som prövats i Högsta förvaltningsdomstolen eller i kammarrätter skapar en praxis för tillämpning och för hur likartade ärenden kan bedömas. Varje ärende måste dock avgöras utifrån sina unika förutsättningar. Boverket sammanställer domar i Handboken om BAB.

Kommunen ansvarar för bidragsgivningen och beslutar genom att bedöma om kriterierna för bidrag är uppfyllda. Kommunens handläggare avgör vilket underlag som behövs för att kunna fatta ett beslut. I de flesta ärenden krävs ett intyg som styrker sökandes funktionsnedsättning och behov. Oftast skrivs intyg av arbetsterapeut. Utöver detta behöver ofta handläggaren hjälp från sakkunnig i själva utredningen för att t ex ta fram förslag till lösningar. Boverket är tillsynsmyndighet över verksamheten.

Regelverket återges i Boverkets handbok om BAB. Där finns också en genomgång av åtgärder som bidrag kan lämnas till.

Den som skriver intyg ska i första hand bedöma din funktionsnedsättning och dess varaktighet samt vilka problem som funktionsnedsättningen medför i eller i anslutning till bostaden. Intygsskrivaren ska inte ta ställning till de åtgärder som du har sökt. Det är handläggarens ansvar. Den som skriver ett intyg har ett personligt ansvar för innehållet i intyget. Att skriva intyg är en hälso- och sjukvårdsinsats och inte myndighetsutövning. Det innebär att du inte kan överklaga om du inte är nöjd med ett intyg. Men du avgör själv om du vill använda intyget när du ansöker om bidrag.

Information om bostadsanpassningsbidraget till dig som är sökanden

Information till dig som arbetar som handläggare eller intygsskrivare

I Behovsguiden kan du läsa mer om exempel på anpassningar och åtgärder

Vill du lära dig mer?

En mer detaljerad genomgång och diskussion om handläggning och intygsskrivning ges vid HMC:s utbildning om bostadsanpassning.